Letter to my son

Letter to my son

Lieve T,

Vandaag is het 9 jaar geleden sinds ik je baarde, en er is zoveel veranderd sinds ik je eerste kreet hoorde.

Het gebeurde precies 9 maanden nadat ik jouw conceptie 'voelde'. Het was alsof mijn baarmoeder door bliksem getroffen werd. Ik heb toen nog met de dokter gediscussieerd over je uitgerekende datum, omdat ik gevoeld had dat je in mijn leven kwam. Precies 9 maanden na die dag begon de bevalling.

Iedereen was verbaasd over hoe je nauwelijks bedekt was met 'iets' toen je de veiligheid van mijn schoot verliet. Je grootmoeder (mijn moeder) vertelde me hoe vreemd het was; er lag overal bloed op de vloer, maar jij was zo schoon, in tegenstelling tot alle baby's die ik geboren had zien worden in video's.

Je was vanaf het begin perfect.

Ik heb er vertrouwen in dat je dit op een dag zult lezen, omdat je jezelf al deze jaren al zo hebt bewezen, ongeacht alle worstelingen die je hebt meegemaakt.

Toen je als autistisch werd gediagnosticeerd - net als je moeder - probeerden professionals ons gezin voor te bereiden op de moeilijkheden die voor ons lagen. De eerste jaren van je leven zag je veel artsen. Ons sociale netwerk werd kleiner naarmate je ouder werd, want laten we eerlijk zijn: veel mensen zijn onwetend en weten niet hoe ze met bergen moeten omgaan. Terwijl wij, als een gezin, ze gewoon beklimmen.

Twee jaar geleden sprak je amper. Je had problemen met woorden met meer dan twee lettergrepen, dus je gebruikte voornamelijk zinnen met één woord. Je grootouders (mijn ouders) begonnen autisme en de ontwikkeling van de hersenen te onderzoeken, en bedachten therapie-ideeën om je taal en spraak te helpen, door middel van beweging. Je grootvader sprak veel over het cerebellum en je grootmoeder legde uit hoe (fijne) motoriek belangrijk was en de spraak kon beïnvloeden. Sindsdien nam je opa je elke vrijdag mee naar een gymnastiekgebouw dat hij huurde om met je te sporten. Je leerde fietsen, schaatsen, skeeleren en roeien en begon meer buitenactiviteiten te doen. Dat terwijl ik me concentreerde op muziektherapie, zingen en veilige routines implementeren, en vechten tegen diegenen die probeerden onze familie schade toe te brengen, om je te beschermen.

We hebben je taal en spraak sinds die tijd ongelooflijke sprongen zien maken. Je bent nu begonnen woorden te gebruiken met zes lettergrepen en maakt zinnen en kunt elke dag je wensen en gedachten meer communiceren. Ik weet dat het nog steeds ongelooflijk moeilijk voor je is, maar je harde werk werpt zijn vruchten af en we zien hoe blij het je maakt als we je kunnen begrijpen. Je stem is de melodie van mijn leven; het horen ervan brengt me puur geluk en ik kan niet wachten om naast je te staan terwijl je je stem komende jaren ontwikkelt.

Als een gezin, op dit moment, maken we een moeilijke tijd door. Je hebt de afgelopen tijd niet veel vragen over alle veranderingen gesteld, maar ik kan zien dat je je zorgen maakt. Ik probeer mijn uiterste best te doen om je veilig en geborgen te laten voelen temidden van alle veranderingen, en ik wil dat je weet dat ik trots op je ben en dat we enorm veel van je houden.

Niet elke persoon die je zult ontmoeten, is een goed mens, en soms moeten mensen gaan, zodat we een gezond en gelukkig leven kunnen leiden. Ik weet dat dit pijnlijk is; ik heb veel tranen gehuild, zowel voor jou als voor ons als gezin, maar onthoud dat stormen zullen voorbijgaan en niet voor eeuwig zullen blijven. Het beste dat we kunnen doen als de regen begint te vallen, is de zon worden, en regenbogen maken. Laten we een beetje kleur in ons leven brengen, terwijl we wachten op betere tijden.

Mijn leven was grijs voordat jij er was; jij bent degene die het gekleurd heeft. Je moeder zijn is een avontuur en een gezin zijn heeft mij geluk gebracht. Ik zou niets veranderen aan mijn leven, als het betekende dat ik jou niet zou kunnen hebben in mijn leven. Alles wat er gebeurde, gebeurde met een reden, en ik zou alle pijn weer helemaal opnieuw nemen, gewoon om jou aan mijn zijde te hebben. Mijn liefde voor jou is het vuur van duizend zonnen en meer, en niets zal mijn liefde voor jou wegnemen. Ik zal er altijd op een of andere manier zijn, en over je waken.

Op dit moment versier ik het huis met ballonnen en vlaggen en is er taart klaar voor wanneer je thuiskomt. Je hebt er de hele week over gesproken (vooral de vlaggen en taart), en de roze beer waar je het over had die je in een winkel zag, wacht op je. Het wordt een goede dag - de eerste dag van de rest van ons leven.

Weten dat jij een deel van mijn leven uitmaakt, maakt het de moeite waard.

Bedankt dat je mijn zoon bent.

Ik hou van jou!

Mama

Dear T,

Today it was 9 years ago since I gave birth to you, and so much has changed since I heard your first cry.

It happened exactly 9 months after I ‘felt’ your conception. It was as if lightning had struck my womb. I argued with the doctor back then about your due date, because I had felt you coming into my life. Exactly 9 months after that day, I went into labour.


Everyone was surprised about how you were barely covered in ‘anything’ when you left the safety of my womb. Your grandmother (my mother) told me how strange it was; there was blood everywhere on the floor, but you, were so clean, unlike all the babies I had seen born on videos.

You were perfect, from the start.

I am confident that one day you will read this, because you’ve proven yourself so much all these years, regardless of all the struggles you went through.

When you were diagnosed as autistic - just like your mum - professionals tried to prepare our family for the difficulties lying ahead. The first years of your life you saw a lot of doctors. Our social network started to become smaller the older you grew, because let’s face it: many people are ignorant and don’t know how to deal with mountains. While we, as a family, just climb them.

Two years ago you barely spoke. You had problems with words with more than two syllables, so you mainly used one-word-sentences. Your grandparents (my parents) started researching autism and development of the brain, and came up with therapy ideas to help your language and speech, through movement. Your granddad talked about the cerebellum a lot, and your grandmother explained how (fine) motor skills were important and could influence speech. Since then, your granddad took you to a gymnastics building every Friday which he rented to play sports with you. You learned how to ride a bike, how to ice-skate, rollerblade and row, and started doing outdoor activities more. All while I focused on music therapy, singing and implementing safe routines, and fighting those who tried to harm our family, in order to protect you.


We saw your language and speech make incredible jumps since then. You now have started to use words with 6 syllables and are making sentences, and able to communicate your wishes and thoughts more every day. I know it’s still incredibly difficult for you, but your hard work is paying off, and we see how happy it makes you when we are able to understand you. Your voice is the melody of my life; hearing it brings me pure happiness, and I can’t wait to stand next to you while you develop it upcoming years.

As a family right now, we are going through a difficult time. You’ve not asked many questions about all the changes recently - but I can tell they worry you. I’m trying my hardest to make you feel safe amid all the changes, and I want you to know that I’m proud of you, and that you are so loved by our family.


Not every person you will meet is a good human being, and sometimes people have to go, in order for us to be able to live a healthy and happy life. I know this is painful; I’ve cried many tears for both you and us as a family, but remember that storms will pass and won’t stay forever. The best thing we can do when rain starts to fall, is to become the sun, and create rainbows. Let’s bring a little colour in our life, while we’re waiting for better times.

My life was grey before you entered it; you are the person who coloured it. Being your mum has been an adventure and being a family has brought me bliss. I wouldn’t change anything about my life, if it meant I couldn’t have you. Everything that happened happened for a reason, and I would take all the pain all over again, just to have you by my side. My love for you is the fire of a thousand suns and more, and nothing will take my love for you away. I will always be here in some way, watching over you.


As we speak, I’m decorating the house with balloons and flags and there’s cake ready for when you get home. You’ve been talking about it all week (especially the flags and cake), and the pink bear you noticed in a store (the one you’ve been bringing up), is waiting for you. It’s going to be a good day - the first day, of the rest of our lives.

Knowing you’re in mine, makes it worthwhile.

Thank you for being my son.

I love you!

Mama

PhotoandGrime.com does not display third party advertisements because we believe information and knowledge that informs or protects the public, should be (clutter)free.

If you found this article informative and want to support the website, consider sharing it!

You can also show support by becoming a Patron or by buying a coffee.

The Butterfly Effect

The Butterfly Effect

Melody of love

Melody of love